Të gjitha mjetet e ngarkesave me rrota, të tilla si makina, kamionë dhe trailerat menaxhohen nga stafi ynë i specializuar. Falë investimeve afatgjata, infrastrukturës së specializuar dhe pajisjet Terminali i Trageteve nȅ Durrës  perben nje hallke te rendesishme ne zinxhirin e furnizimit të Mesdheut  për mjetet e ngarkesave te levizshme.

Contact

Albanian Ferry
Terminal Operator
Email: info@afto-al.com

Ihr Browser (Internet Explorer 7 und geringer) wird nicht mehr unterstützt.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um die Website anzuzeigen.