Albanian Ferry Terminal Operator operon në mënyrë rigoroze në përputhje me Kodin Ndërkombëtar pȅr Sigurine në Anijeve dhe Porte(ISPS). Ky është një tȅrȅsi masash për të garantuar sigurinë e anijeve dhe porteve. Kompania jonë I kushton rȅndȅsi tȅ madhe cilësisë dhe sigurisë në çdo aspekt. Për të garantuar një procedim të sigurt të udhëtarëve dhe mallrave në këtë port e për të siguruar një levizje të sigurt dhe të qetë për të gjithë klientët tanë, është thelbësore për kompaninë tonë përmbushja e tȅ gjitha rregullave tȅ Kodit ISPS.

Për Termat dhe Kushtet e Përgjithshme të Biznesit ju lutemi klikoni këtu
Për tarifat tona ju lutem klikoni kȅtu

Contact

Albanian Ferry
Terminal Operator
Email: info@afto-al.com

Ihr Browser (Internet Explorer 7 und geringer) wird nicht mehr unterstützt.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um die Website anzuzeigen.